Magnus Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie: Młodzież NEET – chętna do działania, współfinansowanego z Poddziałania 1.2.2. Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Oferujemy:
1. IDENTYFIKACJĘ POTRZEB OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA - w wyniku której zostanie dokonana analiza kompetencji i możliwości rozwoju zawodowego; każdemu Uczestnikowi/czce doradca zawodowy sporządzi Indywidualny Plan Działania,

2. SZKOLENIA ZAWODOWE - indywidualnie dopasowane do Uczestnika/czki i oczekiwań rynku pracy. W okresie szkoleń Uczestnik/czka otrzyma stypendium szkoleniowe, posiłki oraz zwrot kosztów dojazdu.

3. STAŻE – zgodnie z kierunkiem ukończonego szkolenia. W okresie 3 - miesięcznych staży Uczestnik/czka nabędzie umiejętności i doświadczenia zawodowego, otrzyma też stypendium stażowe.

4. PORADNICTWO ZAWODOWE - w wyniku którego Uczestnicy/czki otrzymają profesjonalne portfolio, niezbędne do poszukiwania pracy.

5. POŚREDNICTWO PRACY – każdy Uczestnik/czka otrzyma 3 oferty pracy.

Uczestnicy/czki nie ponoszą żadnych opłat za udział w projekcie.

Ostatnie wolne miejsca

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

- w wieku 15 - 29 lat, bierne zawodowo, bezrobotne i niepełnosprawne, zamieszkałe na terenach powiatu piskiego. Kryterium to jest weryfikowane na podstawie oświadczenia o miejscu zamieszkania;

- bez kwalifikacji zawodowych lub z niskim wykształceniem (maksymalnie średnim).

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu w Piszu, ul. Sienkiewicza 4, w godzinach 10.00 – 16.00 lub pod nr tel. 511 809 229, 511 809 225.

Wartość projektu: 991 000,00 zł
Okres realizacji projektu – od 10.05.2016r. do 09.10.2017r.