Magnus Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie: Młodzi NEET-owcy gotowi do działania, współfinansowanego z Poddziałania 1.2.2. Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Cel projektu i planowane efekty:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Wzrost zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia przez min. 96% spośród 72 UP zamieszkałych w powiecie ostródzkim.

Głównym rezultatem, który zostanie osiągnięty w projekcie będzie uzyskanie kwalifikacji przez 70 UP.


Oferujemy:
1. IDENTYFIKACJĘ POTRZEB OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA - w wyniku której zostanie dokonana analiza kompetencji i możliwości rozwoju zawodowego; każdemu Uczestnikowi/czce doradca zawodowy sporządzi Indywidualny Plan Działania,
2. SZKOLENIA ZAWODOWE - indywidualnie dopasowane do Uczestnika/czki i oczekiwań rynku pracy. W okresie szkoleń Uczestnik/czka otrzyma stypendium szkoleniowe, posiłki oraz  zwrot kosztów dojazdu.
3. STAŻE – zgodnie z kierunkiem ukończonego szkolenia. W okresie 3 - miesięcznych staży Uczestnik/czka nabędzie umiejętności i doświadczenia zawodowego, otrzyma też stypendium stażowe.
4. PORADNICTWO ZAWODOWE - w wyniku którego Uczestnicy/czki otrzymają profesjonalne portfolio, niezbędne do poszukiwania pracy.
5. POŚREDNICTWO PRACY – każdy Uczestnik/czka otrzyma 3 oferty pracy.
Uczestnicy/czki nie ponoszą żadnych opłat za udział w projekcie.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:
- w wieku 15 - 29 lat, bierne zawodowo, bezrobotne i niepełnosprawne, zamieszkałe na terenach powiatu ostródzkiego. Kryterium to jest weryfikowane na podstawie oświadczenia o miejscu zamieszkania;
- bez kwalifikacji zawodowych lub z niskim wykształceniem (maksymalnie średnim).

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu w Ostródzie, ul. 11 Listopada 9a, w godzinach 10.00 – 16.00 lub pod nr tel. 519 380 753, 511 809 464.

Wartość projektu: 991 000,00 zł

Wysokość wkładu Europejskiego Funduszu Społecznego: 910 629,90 zł


Okres realizacji projektu – od 10.05.2016r. do 31.12.2017r.